Home > Uncategorized > แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

September 23, 2016

899047.JPG

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.พัฒนายกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และสัมฤทธิผลทางการศึกษา ๒.จัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ส่งเสริม สนับสนุนแลพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาและบริหารจัดการสื่อ ๔.พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน(Active, Critical Thinking) เน้นพัฒนาจิตสาธารณะและการบริการชุมชนสังคม ๕.ยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่นานาชาติ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ +++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++++

23 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: