Home > Uncategorized > MOUว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระหว่าง สพป.สิงห์บุรี กับ เทศบาลเมืองบางระจัน

MOUว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระหว่าง สพป.สิงห์บุรี กับ เทศบาลเมืองบางระจัน

September 24, 2016

899352.jpg

บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)ว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กับ เทศบาลเมืองบางระจัน

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องตะเพียนทอง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

ด้วย จังหวัดสิงห์บุรี มอบให้สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ในที่ประชุมได้เสนอแนะให้ทั้ง ๓ หน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จึงมีแนวคิดในการเชื่อมต่อระหว่างการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๒-๓ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางระจัน กับ การพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๔-๕ ปี จึงจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ (๑) ร่วมกันจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพในเขตเทศบาลเมืองบางระจัน (๒)ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางระจัน ในด้านการจัดการเรียนรู้ การนิเทศ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และด้านคุณภาพครูในการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้นำการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลเมืองบางระจัน ได้แก่ นายอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน นายธนภัทร ใจภักดี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบางระจัน/หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางระจัน นางสมพิศ พงษ์พานิช หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลบางระจัน และน.ส.กนกพร รัตนมณี หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านไม้ดัด ผู้นำการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยของสพป.สิงห์บุรี ได้แก่ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี/ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นายณัฏฐธีร์ บุญเขียวระยับ รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นายนิกูล จิตรบรรพต รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ดร.สิร์รานี วสุภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของจังหวัดสิงห์บุรี นายทรงวุฒิ โตโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางระจัน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และผู้บริหารโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางระจัน วิทยากรจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานหนูน้อยรักษ์สุขภาพ ฐานกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่ ฐานบล็อกสร้างสรรค์ และฐานเพลงเกมหรรษา เป็นครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีจำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ครูยุพิน ศุภนคร ครูนภา คุ้มครอง ครูยนพักพริ้ง นนธิจันทร์ ครูพีรนุช บุญซิ่ววงษ์ และโรงเรียนอนุบาลบางระจัน จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ครูจินดา ศรีดำ และครูสุพัตรา ชูชาติ การต้อนรับ สถานที่จัดพิธี อาหารว่างอาหารกลางวัน และโสตทัศน์ศึกษาต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองบางระจัน นิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัยจากศพด.เทศบาลเมืองบางระจัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และโรงเรียนอนุบาลบางระจัน

23 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: