Home > Uncategorized > สพป.ชัยนาท ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมวินัยค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท

สพป.ชัยนาท ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมวินัยค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท

October 3, 2016

901234.JPG

สพป.ชัยนาท ขับเคลื่อนส่งเสริมและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยการจัดโครงการเสริมสร้างวินัยค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัด จำนวนกว่า 200 คน เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึก มีคุณธรรม มีวินัย และมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ โดยนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมให้โอวาทและข้อเสนอแนะแก่เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท-ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ คณะวิทยากร จากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จะดำเนินการปฐมนิเทศ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย ฝึกปฏิบัติด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.59 โอกาสเดียวกันนี้ คณะวิทยากร คณะทำงาน เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ประธานในพิธี ในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.59 ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

30 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: