Home > Uncategorized > ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ สวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ สวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่

October 8, 2016

902837.JPG

เมื่อวันที่ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับหน่วยปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่เขต 2 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ สพป.เเชียงใหม่เขต 2 กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สาระของการบรรยายพิเศษได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา 2559 ลงลึกในรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยได้กล่าวว่า ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ดำเนินการมาได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เชิงให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์ โดยเป้าหมาย คือต้องรู้ 60 เปอร์เซนต์ กับควรรู้ 40 เปอร์เซนต์ โดยกำหนดตัวชี้วัด ต้องรู้ต้องสอน และควรรู้ก็เพิ่มเติม โดยการออกข้อสอบในมิติต้องรู้. ผู้บริหารต้องให้บอกครูให้เข้าใจ สพฐ.ได้ดำเนินการไว้แล้ว มีพิมพ์เขียวหรือบลูปรินท์โครงสร้าง โดยกำหนดสื่อสารผ่านบอร์ดแคช G-Chat และบอร์ดแคช แชท โอ เน็ต การลงลึกในหัวใจของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประเด็นการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ (ยกตัวอย่างเรื่องไฟป่า) ตรงกับตัวชี้วัดไหน มาตรฐานไหน โยงระดับช่วงชั้น ในมิติ. 4 H วิธีการออกแบบหลักสูตรในแต่ละชั้นต้องให้ออกแบบเข้าถึงตัวชี้วัด ต้องดึงครูให้ออกแบบให้รู้เรื่อง ที่ครูจะสอนให้เด็กเรื่องสีใบใบไม้ เรื่องที่สองต้องรู้เรื่องการประเมินผล หากสนใจเรื่องเดียวกัน(ยกตัวอย่างเรื่องใบไม้) และให้รู้วิธีคิดผังมโนทัศน์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คิดตีมเรื่อง เชื่อม 4 H แล้วผูกเรื่องให้ได้ตามกระบวนการ PDCA (ยกตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนรู้การเพาะถั่วงอก การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ลูกปะคบแก้วเก้าเซียน นิทานแปดบรรทัด) ทุกเรื่อง เขื่อม cognitive domain นอกจากนี้ ท่านได้ฝากนโยบายเรื่องเร่งด่วน นโยบายภาครัฐสู่กระทรวงศึกษาธิการ ไทยแลนด์ 4.0 แผนยุทธศาสตร์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งไ้ดเน้นย้เรื่องการอ่านออกเขียนได้ การสอนแจกลูกสะกดคำ การท่องสูตรคูณ การท่องอาขยาน (“แมวเอ๋ย แมวเหมียว…” TEPE ออนไลน์ ครูใหญ่ต้องทำให้ได้เป็นตัวอย่าง ทำให้ครูรู้. เขาจะเก่งกว่าเรา ต้องทำใจไว้และยินดีกับครู.และได้นำเสนอแนวทางการสื่อสารองค์กร G-Chat เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกล่าวขอให้ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์องค์กรการศึกษาของเรา กระทรวงของเรา สพฐ.ของเราทุกคน พร้อมทั้งกำชับให้ยึดมั่นในบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา และยึดในผลประโยชน์ของการพัฒนาด็กเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่อาจเป็นผลกระทบเชิงลบต่อเด็กด้วย

07 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: