Home > Uncategorized > สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

October 10, 2016

903100.JPG

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี โดยมี นายสฤษดิ์ ชัยมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงานโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติบัติการใช้สื่อภาษาอังกฤษ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนละ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 50 คน และจะมีการติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐ ในภาคเรียนที่ 2/2559 ต่อไป

10 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: