Home > Uncategorized > ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

สพป.นศ.๑ แข่งขันทักษะทางวิชาการ

903924.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีเปิด ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขและการแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพจากการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติในห้องเรียนสู่การแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและทักษะต่อสาธารณชน และเพื่อประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและนำนักเรียนที่ชนะการแข่งขันไปร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดระนอง ในวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ด้านความรู้ความสามารถและทักษะของแต่ละคน โดยเน้นที่การประกวดแข่งขันด้านศิลปะและพัฒนาอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งปีนี้กำหนดแข่งขันตามสาระการเรียนรู้ ๑๑ รายการ //จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

สพม.6 ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

903790.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งระบุให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังดูแลความประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปกป้องคุ้มครองในการเข้าถึงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาต่างๆ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานไอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกจิตสำนึกในการมีจิตอาสาป้องกันช่วยเหลือและผู้ผ่านการอบรมมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามาเข้าช่วยเหลือนักเรียนได้ทันทุกเวลาและปฏิบัติหน้าที่โดยมีกฎหมายคุ้มครองและจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ ประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมจำลอง จำเริญ แม่นธนู โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ขับเคลื่อนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

903939.JPG

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าข่า โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแล การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน โดยรูปแบบการควบรวมโรงเรียนเป็นการควบรวมบางส่วน ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) โดยนักเรียน ชั้น ป.4 – 6 โรงเรียนบ้านป่าข่า จะเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ได้ฝากผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 โรงเรียนได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ให้ทราบถึงนโยบาย สพฐ. ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะส่งผลต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบุตรหลานให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ….

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: