Home > Uncategorized > สอศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

สอศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

October 25, 2016

page1.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาเวลา 8.00 น. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวถวายความอาลัยดังนี้

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี ยังความเศร้าโศกอาดูรแก่ปวงพสกนิกรเป็นล้นพ้น

ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ทรงห่วงใยปวงประชาราษฎร์ เป็นที่ประจักษ์

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสุดคณานับ โดยเฉพาะพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับครูและนักเรียน ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของครู และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งปวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนหลายแห่ง เช่น โรงเรียนจิตรลดา ที่เป็นโรงเรียนสำหรับเจ้าฟ้าและสามัญชน, โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ สำหรับพัฒนาชาวไทยภูเขา, โรงเรียนร่มเกล้า, โรงเรียนวังไกลกังวล, โรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลัย รวมทั้งทรงมีพระราชดำริเกี่ยวการศึกษา ดังเช่น โครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้งยังทรงเคยเสด็จไปพระราชทานความรู้แก่เด็กนักเรียนในรายการศึกษาทัศน์ ทรงมีพระราชดำริ ริเริ่มโครงการโรงเรียนพระดาบส ที่ให้ความรู้วิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทั่วประเทศ ทรงพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา เป็นจำนวนมาก เช่น ทุนภูมิพล ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง

พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาสุดคณานับนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พระราชวิสัยทัศน์อันเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้ง จักอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา รวมทั้งนำหลักการทรงงานและพระบรมราโชวาท มาเป็นหลักในการดำรงตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และสุจริตใจ เพื่อประโยชน์สุขแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สืบไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 20 ตุลาคม 2559

Cr.ข่าวสำนักรัฐมนตรี

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

%d bloggers like this: