Home > Uncategorized > อาชีวะจัดประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาชีวะจัดประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

November 23, 2016

1.jpg

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ หน่วยสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะครู และนักเรียน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะเตรียมคนให้ออกไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยความเชื่อมั่น ก้าวไปสู่สากลและประชาคมอาเซียน โดยให้นักศึกษาอาชีวศึกษาที่ศึกษา ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่ง ได้พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศในวิชาชีพ ให้มีลักษณะ ความเป็นผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพัฒนาให้สมาชิกขององค์กรเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังเป็นจุดเน้นของการอาชีวศึกษาเกษตร ที่ต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อกท. ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการประชุม อกท. ระดับภาค ของสมาชิกหน่วยต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการคัดเลือกผลงาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาช่างกลเกษตร สาขาศิลปะเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาประมง และสาขาวิชาพื้นฐาน ให้มีโอกาสนำผลงานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งกันและกัน และนำผลงานไปร่วมการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ​////// ​กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. ​23 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

%d bloggers like this: