Home > Uncategorized > อาชีวะรับมอบกุ้งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเลี้ยงปชช.ที่สนามหลวง

อาชีวะรับมอบกุ้งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเลี้ยงปชช.ที่สนามหลวง

December 6, 2016

page.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับมอบกุ้งทะเลแช่แข็งจากผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา รวมจำนวน 300 กิโลกรัม และผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร “ครัวอาชีวะ” ในการจัดเลี้ยงให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ที่ ร่วมกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยการสนับสนุนกุ้งทะเลแช่เยือกแข็งให้กับกิจกรรมย่อย “ครัวอาชีวะ” ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อประกอบอาหารจัดเลี้ยงให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็ง มูลค่า 200,000 บาท 2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งทะเล ร่วมกันมอบกุ้งทะเลแช่เยือกแข็ง จากโครงการเลี้ยงกุ้งขาวอินทรีย์แบบพอเพียง รวมทั้งสิ้น 300 กิโลกรัม

โดยในส่วนของ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการงานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในรายวิชาการเพาะเลี้ยงกุ้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นี้ในระยะเวลา 70 วัน สามารถผลิตกุ้งได้ขนาด 54 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม จำนวน 2,500 กิโลกรัม นอกจากการจำหน่ายเป็นผลผลิต ตลอดจนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้ว ยังได้นำผลผลิตมาสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 170 กิโลกรัม และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ร่วมสนับสนุนอีกจำนวน 130 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 300 กิโลกรัม ทั้งนี้ภายหลังการจับกุ้งได้มีการประสานงานไปยัง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PFP) และ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด เพื่อการเก็บรักษากุ้งทะเล ระหว่างการขนส่งมายังท้องสนามหลวง โดยมี บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์แช่เยือกแข็งและควบคุมอุณหภูมิในระหว่างรอการขนส่งกุ้งจากจังหวัดสงขลา เมื่อวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ขนส่งกุ้งถึงกรุงเทพแล้วได้มีการเก็บรักษาควบคุมอุณหภูมิในคลังสินค้า ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่รับผิดชอบในการประกอบอาหาร มารับไปประกอบอาหารตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

%d bloggers like this: