Home > Uncategorized > อาชีวะพัฒนาครูตาม ITE Model

อาชีวะพัฒนาครูตาม ITE Model

December 20, 2016

1.jpg

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ ITE Education Services ประเทศสิงคโปร์ จัดฝึกอบรมครูแกนนำ ภายใต้ “โครงการ TF-ITEES TVET Multi – Discipline Specialist Programme เพื่อพัฒนาการสอนของครู” จำนวน 31 คน โดยครูแกนนำจะเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในประเทศไทย และเดินทางไปฝึกอบรม สถาบัน ITE ระยะเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากประเทศสิงคโปร์แล้ว ต้องนำความรู้ไปขยายผลให้กับครูในสถานศึกษาอัตราส่วนครูแกนนำ 1 คน และขยายผลไปยังครู 5 คน รองเลขาธิการ กล่าวต่อว่า สอศ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู โดยครูนับเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นกลไกสำคัญที่จะให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และชี้นำให้นักศึกษานำไปปฏิบัติ ฝึกฝน และพัฒนาต่อยอด โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมขยายผลความรู้ของครูแกนนำในรุ่นที่ 2 จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สอศ. ภายใต้ “โครงการ TF-ITEES TVET Multi – Discipline Specialist Programme เพื่อพัฒนาการสอนของครู” มีการดำเนินงานในระยะที่1 Leadership Development เน้นการพัฒนาความเป็นผู้นำ ระยะที่2 Curriculum Design and Assessment เน้นการพัฒนาด้านหลักสูตรและการประเมิน กิจกรรมโครงการในครั้งนี้ นับเป็นระยะที่ 3 เรื่องการพัฒนาการสอนของครู หรือ Pedagogy Development โดยสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นสถานศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง จำนวน 17 แห่ง เข้ารับการอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เพื่อนครู พัฒนาแผนการสอน การสร้างกลยุทธ์ใหม่ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กลุ่มประชาสัมพันธ์ 19 ธันวาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

%d bloggers like this: