Home > Uncategorized > ความร่วมมือการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ความร่วมมือการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

January 31, 2017

page.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตและพัฒนากำลังด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกับสถานประกอบการ 32 แห่ง โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ในทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยระบบทวิภาคีจะช่วยสร้างค่านิยมที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษา ที่มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ ชีวิตมีความมั่นคง หลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 30 มกราคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

%d bloggers like this: