Home > Uncategorized > สพป.ลำพูน เขต ๒ มอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

สพป.ลำพูน เขต ๒ มอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

October 31, 2017

1009000.JPG

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 5/ 2560 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ในเรื่องต่างๆดังนี้ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน, การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา, การประกวดรางวัล MOE AWARDS , การดำเนินโครงการ ID PLAN ปี 2561 ,การประกวดผลงานรางวัล MOE AWARDS ประจำปี 2561 , งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ,การรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่2/2560 , การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISA) ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน , การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน), การรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา2560 (ภาคเรียนที่ 2) ,การจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 (งบลงทุน) , โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหัตถอุตสาหกรรมในสถานศึกษา , การจัดทำแผนปฏิบัติการ , และการอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรจากสพฐ.ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จำนวน 38 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

31 ตุลาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: