Home > Uncategorized > ครูสังกัด สพป.สิงห์บุรี รับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ครูสังกัด สพป.สิงห์บุรี รับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

November 3, 2017

1009446.jpg

นางรุจี จันทร์สมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล เข้ารับมอบรางวัลโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ แก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 จากนายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5 ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในปีการศึกษา 2560 มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 14 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมเยาวชนด้วยความเมตตา กรุณา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จึงให้จังหวัดสิงห์บุรี คัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิในจังหวัด จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีความเสียสละ ติดตามและยินดีช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จนได้ผลตามความมุ่งหมาย รวมทั้งดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนเป็นอย่างดี สมควรได้รับโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 ในครั้งนี้

01 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: