Home > Uncategorized > นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

November 3, 2017

1009947.jpg

นายอดุลย์ กองทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ภูมิลำเนา เกิดที่บ้านนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 198 หมู่ 21 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานภาพทางครอบครัว คู่สมรส ชื่อ นางประกาย กองทอง อาชีพ รับราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1.นายแพทย์เกียรติตระกูล กองทอง นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ปัจจุบันศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

2.นางสาวปวริศา กองทอง วิศวกรประจำบริษัท PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. การศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง การรับราชการ

1 มิถุนายน 2527 ครู2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

25 พฤศจิกายน 2536 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านบาก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

8 ธันวาคม 2537 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

16 กรกฎาคม 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

22 เมษายน 2542 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

7 กุมภาพันธ์ 2545 ศึกษาธิการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

19 กรกฎาคม 2545 ศึกษาธิการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

6 กรกฎาคม 2546 ศึกษาธิการอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 จังหวัดยโสธร

18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

1 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

1 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

15 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

1 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม, สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ภูมิลำเนา เกิดที่บ้านนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 198 หมู่ 21 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานภาพทางครอบครัว คู่สมรส ชื่อ นางประกาย กองทอง อาชีพ รับราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1.นายแพทย์เกียรติตระกูล กองทอง นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ปัจจุบันศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

2.นางสาวปวริศา กองทอง วิศวกรประจำบริษัท PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. การศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง การรับราชการ

1 มิถุนายน 2527 ครู2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

25 พฤศจิกายน 2536 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านบาก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

8 ธันวาคม 2537 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

16 กรกฎาคม 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

22 เมษายน 2542 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

7 กุมภาพันธ์ 2545 ศึกษาธิการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

19 กรกฎาคม 2545 ศึกษาธิการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

6 กรกฎาคม 2546 ศึกษาธิการอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 จังหวัดยโสธร

18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

1 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

1 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

15 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

1 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม, สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ภูมิลำเนา เกิดที่บ้านนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 198 หมู่ 21 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สถานภาพทางครอบครัว คู่สมรส ชื่อ นางประกาย กองทอง อาชีพ รับราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1.นายแพทย์เกียรติตระกูล กองทอง นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ปัจจุบันศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

2.นางสาวปวริศา กองทอง วิศวกรประจำบริษัท PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. การศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง การรับราชการ

1 มิถุนายน 2527 ครู2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

25 พฤศจิกายน 2536 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านบาก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

8 ธันวาคม 2537 ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

16 กรกฎาคม 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

22 เมษายน 2542 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

1 ตุลาคม 2543 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

7 กุมภาพันธ์ 2545 ศึกษาธิการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

19 กรกฎาคม 2545 ศึกษาธิการอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

6 กรกฎาคม 2546 ศึกษาธิการอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 จังหวัดยโสธร

18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

1 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

1 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

15 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

1 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม, สาธารณรัฐฝรั่งเศส

02 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: