Home > Uncategorized > สพป.กระบี่ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษากระบี่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาคใต้เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

สพป.กระบี่ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษากระบี่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาคใต้เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

November 7, 2017

1010438.jpg

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อำเภอเมืองกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และมอบโล่ให้กับโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ พร้อมมอบงบสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท โดยมีนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นผู้รับมอบ และ มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

นายบำรุง ฤทธิรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาระดับจังหวัด เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2560 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การแสดงบนเวที การประกวดและการแข่งขัน เป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ได้แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ และเป็นการเปิดเวที ให้แก่เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จำนวน 300,000 บาท และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 717,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,017,000 บาท เป็นงบประมาณในการดำเนินการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป

ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม

06 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: