Home > Uncategorized > สพม.๓ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.๓ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

November 10, 2017

1011913.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีคณะกรรมการการประเมินฯ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1.นายกัณตภณ คุ้มศิริ 2.นายเทอดธรรม สังขพันธานนท์ 3.นางสาวอัมพรทิพย์ สรรพวุธ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นางสาวปุณณภา เชาว์อานันท์ และ นางวิภารัตน์ พันจิตร์ ผู้แทน สพฐ. โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ซึ่งในส่วนของการประเมินมี 3 ส่วน ส่วนแรก การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ส่วนที่สอง การประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การทั้งหมดเป็นผู้ตอบแบบสำรวจ และส่วนที่สาม การประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเป็นตัวแทนผู้บริหาร และครู เป็นผู้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งเป็นการประเมินออนไลน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

09 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: