Home > Uncategorized > การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

November 13, 2017

1012605.JPG

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร เวลา 08.00 น. นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 (รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการสอบ) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก น.ส.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 (ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการสอบ) ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินการสอบแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) และเวลา 08.40 น. น.ส.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการสอบ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าสอบ ในการนี้ มีผู้แทนจาก สสวท. มาสังเกตการณ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ น.ส.อุไรวรรณ จุลสิกขี และ น.ส.ญาณิศา แดงงาม ครู ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ซึ่งในการสอบครั้งนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 673 คน

ภาพ/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

ข่าว/นิตา คุณวุฒิ

11 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: