Home > Uncategorized > สพป.ลพบุรี เขต ๑ การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ รร.ดีใกล้บ้าน ประจำวันที่ ๑๕ พย. ๖๐

สพป.ลพบุรี เขต ๑ การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ รร.ดีใกล้บ้าน ประจำวันที่ ๑๕ พย. ๖๐

November 16, 2017

1013899.JPG

15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรีเขต 1 นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1เป็นประธานการประชุมพิจารณาและตรวจสอบโรงเรียนดีใกล้บ้าน ( โรงเรียนแม่เหล็ก ) ที่เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ตามคำของบประมาณปี 2561 สืบเนื่องจาก สถานศึกษาในสังกัด ที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน ( โรงเรียนแม่เหล็ก ) ที่เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ตามคำของบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ซึ่งการขอตั้งงบประมาณแต่ละปีมีระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ ทำให้โรงเรียนที่ขอตั้งงบประมาณไว้ อาจได้รับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไปแล้ว สพฐ.จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ยืนยันความต้องการก่อนการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จึงได้ัแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลของ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ที่เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ว่ายังมีความต้องการขอรับงบประมาณเหล่านี้อยู่หรือไม่

15 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: