Home > Uncategorized > สพป.นครปฐม เขต ๑ จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.นครปฐม เขต ๑ จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

November 17, 2017

1014526.JPG

16 พ.ย.2560 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 พร้อมด้วยนายบัณฑิต สุกก่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนที่มาร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีเจตนารมณ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบวิชาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก 4 – 6 มกราคม 2561 กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวัดหนองเสือ จัดการแข่งขัน – เด็กพิเศษเรียนรวม – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมและมัยธมศึกษาต้อนต้น โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ จัดการแข่งขัน – กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จัดการแข่งขัน – กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดทัพหลวง จัดการแข่งขัย – กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภารพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/CoLsrArmE8r7dFcB3

16 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: