Home > Uncategorized > หน่วยงาน สพฐ. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน่วยงาน สพฐ. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 18, 2017

สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

1014952.JPG

..เมื่อที่ 17 พ.ย.2560 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ คณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเสริมสร้างบทบาท และให้ความสำคัญกับผู้บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการกำหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

..โดยมีคณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้แก่

นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ประธานกรรมการ นางสาวฐิติรัตน์ เวศแก้ว ผู้แทน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ เลขานุการ

สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร กับรางวัล เด็กนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

1014870.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร กับรางวัล เด็กนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

+++++++นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้แก่ 1.เด็กชายนิธิพัฒน์ มั่นคง 2.เด็กหญิงอชิรญา จันทร์ศรี 3.เด็กหญิงผุสดี สังข์ทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ซึ่งเป็นทีมนักเรียนผู้มีทักษะในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน จนได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ที่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนนักเรียนในการนำเสนอผลการดำเนินการ และมอบให้กับ 1.นางจันทร์ทิพย์ คำวัฒนา 2.นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย….(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)

นักเรียน สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี

1014930.jpg

วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. กิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 466 คน

นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี (ในนามของหอการค้าไทย) โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และโรงน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี และสถานศึกษาในสังกัดได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน-ผู้ปกครองที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงได้คัดเลือกเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบภัยดังกล่าวให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเบื้องต้น จำนวน 466 คน ดังนี้

2. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จำนวน 149 คน

4. โรงเรียนวัดประโชติการาม จำนวน 27 คน

5. โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จำนวน 25 คน

6. โรงเรียนอินทโมลีประทาน จำนวน 215 คน

อนึ่ง ในนามตัวแทนของหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี หอการค้าไทย โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และโรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้

17 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: