Home > Uncategorized > สพม.๑๙ ร่วม “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” ขับเคลื่อนไทเลย ๔.๐ ทุกวันศุกร์

สพม.๑๙ ร่วม “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” ขับเคลื่อนไทเลย ๔.๐ ทุกวันศุกร์

November 25, 2017

1016355.JPG

ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า ในทุกวันศุกร์ สพม.19 ได้ร่วมรณรงค์ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย การพูดภาษาถิ่นและภาษาเลย เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ในประเด็นที่ 6 Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งนี้จังหวัดเลยโดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ประกาศวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) เพื่อให้จังหวัดเลยสามารถดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 กำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (TAHILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนี้ 1. Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 2. Health เลยเมืองแห่งสุขภาพ 3. Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน 4. Investment and Trade เลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า 5. Loei for All เลยแห่งของทุกคน 6. Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม 7. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา และ 8. Integrity เลยเมืองแห่งคุณธรรม

…………………………………………..

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=196098328…

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: