Home > Uncategorized > สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตอสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตอสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

November 27, 2017

1016703.JPG

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตอสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป,ชุมพร เขต 1

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด สามารถจัดทำหลักสูตรปฐมวัยระดับสถานศึกษาและเอกสารหลักสูตร เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560, เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตอสซอรี่ ให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดทำ เลือกใช้สื่อ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตอสซอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยปีที่ 1 – 3 เข้าอบรม จำนวน 196 คน และวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นันทา โพธิ์คำ และคณะ>

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

25 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: