Home > Uncategorized > การประชุมรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑ /ข้าราชการ /ลูกจ้าง ในสำนักงาน สพป.สงขลา เขต ๑

การประชุมรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต ๑ /ข้าราชการ /ลูกจ้าง ในสำนักงาน สพป.สงขลา เขต ๑

November 29, 2017

1017909.JPG

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ส่วนที่ 2) สพป.สงขลา เขต 1 จัดประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสำนักงาน สพป.สงขลา เขต 1 ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ คือ แนวปฏิบัติด้านการจราจร และการจอดรถใน สพป.สงขลา เขต 1 ,การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ,การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ,การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 RT ,การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ,การจัดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Pre O-NET ,กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ,การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ระเบียบใหม่) ,การแต่งตั้งเพื่อเป็นคณะกรรมการ/กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาค (ภาคใต้) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

29 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: