Archive

Archive for November, 2017

ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 21, 2017 Leave a comment

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเด็กยากจน

1015482.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยนายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะบุคลาทางการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็ก จำนวน ๒ ราย คือ นายวรรณชัย สุขเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง, เด็กหญิงพิมชนก ดวงดารา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดลำดวน ซึ่งทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อขอรับความช่วยเหลือที่ดินและบ้าน ๑ หลัง คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ โดยนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้งสองคน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน พร้อมคณะครู และ รองนายก อบต.ดงพระราม ให้การต้อนรับ ……อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=520

ครูนครปฐม เขต 1 รู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล

1015692.JPG

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ประจำปี 2560 ณ ห้องพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง ขอขอบคุณทีมวิทยากรนางสาวอรรพิน หอวิมานพร นางสาวสุจิตรา สาระอินทร์ และนางสาวชญาวดี ธรรมบุษดี โดยมีข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ให้สามารถใช้ข่าวสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนได้ กิจกรรมประกอบด้วย การWorkshop ส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อ ดิจิทัลให้กับคุณครู ในช่วงเช้ากับกิจกรรม วิเคราะห์สื่อ โดยใช้นวัตกรรมQR Codeในการเรียนรู้ ภาพ https://photos.app.goo.gl/BqrCDeQE0Z0X5HeK2

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีงบประมาณ 2560

1015435.jpg

วันที่ 20 พ.ย.60 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กิจกรรม : ทัศน์ศิลป์เด็กปกติและเด็กพิเศษ และได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจ และมุ่งมั่นสร้างสรรผลงานออกมาให้ดีที่สุด เพื่อจะได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยแยกการแข่งขันตามสถานที่ต่าง ๆ ออกเป็น 10 จุด ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 2.โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส 3.โรงเรียนบ้านโนนจาน อ.จัตุรัส 4.โรงเรียนบ้านละหาน อ.จัตุรัส 5.โรงเรียนบ้านวังเสมา อ.จัตุรัส 6.โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อ.จัตุรัส 7.โรงเรียนบ้านโนนคร้อ อ.จัตุรัส 8.โรงเรียนบ้านหนองฉิม อ.เนินสง่า 9.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ และ10.เทศบาลตำบลจัตุรัส

20 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพฐ. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 18, 2017 Leave a comment

สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

1014952.JPG

..เมื่อที่ 17 พ.ย.2560 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับ คณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเสริมสร้างบทบาท และให้ความสำคัญกับผู้บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการกำหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

..โดยมีคณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้แก่

นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ประธานกรรมการ นางสาวฐิติรัตน์ เวศแก้ว ผู้แทน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ เลขานุการ

สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร กับรางวัล เด็กนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

1014870.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร กับรางวัล เด็กนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

+++++++นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้แก่ 1.เด็กชายนิธิพัฒน์ มั่นคง 2.เด็กหญิงอชิรญา จันทร์ศรี 3.เด็กหญิงผุสดี สังข์ทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ซึ่งเป็นทีมนักเรียนผู้มีทักษะในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน จนได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ที่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนนักเรียนในการนำเสนอผลการดำเนินการ และมอบให้กับ 1.นางจันทร์ทิพย์ คำวัฒนา 2.นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย….(มณีวรรณ….ภาพ/ข่าว)

นักเรียน สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี

1014930.jpg

วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. กิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 466 คน

นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี (ในนามของหอการค้าไทย) โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และโรงน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี และสถานศึกษาในสังกัดได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน-ผู้ปกครองที่ประสบภัยน้ำท่วม จึงได้คัดเลือกเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบภัยดังกล่าวให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในเบื้องต้น จำนวน 466 คน ดังนี้

2. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จำนวน 149 คน

4. โรงเรียนวัดประโชติการาม จำนวน 27 คน

5. โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จำนวน 25 คน

6. โรงเรียนอินทโมลีประทาน จำนวน 215 คน

อนึ่ง ในนามตัวแทนของหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี หอการค้าไทย โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และโรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงห์บุรี ที่ได้สร้างสรรค์กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้

17 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครปฐม เขต ๑ จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

November 17, 2017 Leave a comment

1014526.JPG

16 พ.ย.2560 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 พร้อมด้วยนายบัณฑิต สุกก่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนที่มาร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีเจตนารมณ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบวิชาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก 4 – 6 มกราคม 2561 กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนวัดหนองเสือ จัดการแข่งขัน – เด็กพิเศษเรียนรวม – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมและมัยธมศึกษาต้อนต้น โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ จัดการแข่งขัน – กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น – กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดเกาะวังไทร จัดการแข่งขัน – กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดทัพหลวง จัดการแข่งขัย – กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภารพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/CoLsrArmE8r7dFcB3

16 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ รร.ดีใกล้บ้าน ประจำวันที่ ๑๕ พย. ๖๐

November 16, 2017 Leave a comment

1013899.JPG

15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรีเขต 1 นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1เป็นประธานการประชุมพิจารณาและตรวจสอบโรงเรียนดีใกล้บ้าน ( โรงเรียนแม่เหล็ก ) ที่เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ตามคำของบประมาณปี 2561 สืบเนื่องจาก สถานศึกษาในสังกัด ที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนดีใกล้บ้าน ( โรงเรียนแม่เหล็ก ) ที่เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ตามคำของบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ซึ่งการขอตั้งงบประมาณแต่ละปีมีระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ ทำให้โรงเรียนที่ขอตั้งงบประมาณไว้ อาจได้รับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไปแล้ว สพฐ.จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ยืนยันความต้องการก่อนการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 จึงได้ัแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลของ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ที่เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ว่ายังมีความต้องการขอรับงบประมาณเหล่านี้อยู่หรือไม่

15 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๙ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ITA Online)

November 15, 2017 Leave a comment

1013189.JPG

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ปฏิบัติราชการประจำ สพม.39 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ITA Online) ซึ่งเป็นการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ซึ่งประกอบด้วย นางสาวสิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ ,จ่าอากาศโททวีศักดิ์ เพ็ชรทับ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวนลินี จีนกูล นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเลขานุการ โดย นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งภายหลังจากการรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจ โดยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ผู้รับผิดชอบได้นำเสนอในแต่ละ EBIT ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ตั้งแต่ EBIT 1-11 และคณะกรรมการประเมินฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการทำแบบประเมินฯ ซึ่งคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับรหัสผ่าน เพื่อเข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ชั้น 2 และในช่วงบ่าย คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 50 ราย รับรหัสผ่านเพื่อทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

14 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 14, 2017 Leave a comment

สพป.อ่างทอง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

1013258.JPG

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2560 กำกับและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.การรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การประชุม VDO Conference โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และนโยบาย สพฐ. ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มอบโล่เกียติยศ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

1.โรงเรียนต้นแบบ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5

2. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวด Science Show

3. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการสอบ O -NET ประจำปี 2559

4.การประดับเครื่องหมายอินทรธนู ให้กับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 17 คน

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.///

ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ:ข่าว

สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินความโปร่งใส ( ITA )

1013424.JPG

นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำข้าราชการในสังกัดเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparencym Assessmemt – ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขต ( Integrity and Transparency Assessment – ITA ) เป็นคณะกรรมการประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ เป็นประธานกรรมการ สาย 9 นายประทีป คงสนิท ผอ. ปปช. ประจำจังหวัดระยอง กรรมการและ ดร. ฐ่าปณัฐ อุดมศรี เลขานุการกรรมการประเมิน ITA สาย 9 ใช้ผลการประเมินจากตรวจสอบหลักฐานด้วยเครื่องมือ ITA , EIT และ EBIT พร้อมทั้งชื่นชมการให้ความร่วมมือของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะครูที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ สพป.ระยอง เขต ๒ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

สพม.39 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2

1013235.JPG

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.39 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 ประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก หวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้กิจกรรมเป็นสื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างเวทีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ซึ่งมีการจัดการแข่งขันใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 13 โรงเรียน ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม

13 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลำพูน เขต ๑ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

November 14, 2017 Leave a comment

1012971.JPG

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.วีระ สุขทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โรงเรียเอกชนในกำกับ และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 162 โรงเรียน มีกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมทั้งหมด 234 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2,386 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 1,651 คน กรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 350 คน ในการแข่งขันนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนให้ใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนบ้านศรีย้อย โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน และโรงยิมเนเซียม (แฝด) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

13 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ