Home > Uncategorized > สพป.นศ. ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู เครือข่ายที่ ๓ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

สพป.นศ. ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู เครือข่ายที่ ๓ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

December 4, 2017

1019219.jpg

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายที่ ๓ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ บรรยายพิเศษพร้อมมอบนโยบายการทำงานเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษานายบุญช่วย ทองเกียว ประธานเครือข่ายที่ ๓ ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๕ กล่าวรายงาน มีโรงเรียนจำนวน ๑๒ โรง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ ๑๐๘ คน รายละเอียดนโยบายการทำงาน มีดังนี้

๑.สิทธิโอกาสทางการศึกษา เด็กวัยเรียนต้องได้ดี ,จบ ป.๖ ต่อ ม.๑ ฯลฯ

๒.สถานศึกษา สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย

๓.บุคลากร พัฒนาตนเอง ครูมืออาชีพ แสวงหาความร่วมมือ

๔.กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ

๕.กระบวนการเรียนการสอน จัดทำแผนการเรียนรู้, นำกิจกรรมลูกเสือมาใช้อย่างจริงจัง,นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนรู้

๖.กระบวนการวัด-ประเมินผล เน้นเพื่อการพัฒนาเปรียบเทียบ,เพิ่มการใช้ข้อสอบ อัตนัย

๗.คุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

๘.คุณภาพการบริหารจัดการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู เพื่อนำไปปฎิบัติในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขั้นกว่าเดิม//จรวยพร อัตปัญญา ภาพ /รายงาน

02 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: