Home > Uncategorized > สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน

December 14, 2017

1022832.jpg

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ ๑๐ ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ จำนวน ๙๘ คน และบุคลากรสาธารณสุข / ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนจากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑๔ คน โดยการอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากผลการสำรวจระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙ ของกรมสุขภาพจิต พบว่าเด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ ๙๘.๒๓ ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานสากลยุคปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ ๑๐๐ และพบว่ายังมีเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มี IQ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (IQ<๙๐) อยู่ถึงร้อยละ ๓๑.๘๑ และมีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์บกพร่อง (IQ<๗๐)อยู่ถึงร้อยละ ๕.๘ และจากข้อมูลคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๒๙ โรงเรียนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองทั้งหมด ๑๓,๗๗๒ คน พบว่าเป็นเด็กที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้และพฤติกรรม จำนวน ๔,๕๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๗ โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีเด็กที่ได้รับการคัดกรองจำนวน ๒,๖๗๘ คน พบว่า เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๗๑๔ คน ซึ่งเด็กกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จะต้องได้รับการติดตาม ตรวจประเมินซ้ำ ตรวจวินิจฉัยจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเด็ก เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและให้เข้าสู่ระบบบริการด้านสาธารณสุขต่อไป ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ กรมสุขภาพจิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดการอบรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาให้มีความรู้และทักษะ ในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งต่อให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต่อไป อบรมระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นาง จันทราทร พละศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

13 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: