Home > Uncategorized > โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนได้รับพระราชทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ ๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนได้รับพระราชทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ ๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

December 15, 2017

1023227.jpg

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รับพระราชท าน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 2 “เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม สั่งสอนเบ็ดเสร็จบนฐานงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ………. เป็นสมาชิกจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อปีการศึกษา 2538 รหัสมาชิก 7-60000-001 ปัจจุบันโรงเรียนได้รับพระทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 2 เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม สั่งสอนเบ็ดเสร็จบนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนำมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ กับ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมแนะแนว ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานแห่งความภาคภูมิใจ ………. พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

……. พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับพระราชทนเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 “เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนักของเยาวชน”

……. พ.ศ.2554 โรงเรียนได้รับพระราชทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 2 “เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม สั่งสอนเบ็ดเสร็จบนฐานงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

……. ในขั้นตอนต่อไปจะพัฒนาต่อยอดผลงานในทุกด้านเพื่อขอรับพระราชทานระดับเกียรติบัตร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๓ เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมสั่งสอน เบ็ดเสร็จ บนฐานงานงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน (เกียรติบัตรสูงสุด)

……. ปัจจุบันโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มีนางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และมีนายดวง คุ้มชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กิจการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และนายอนุสิทธิ์ สิงห์สังข์ รองหัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำระบบการสแกนบาร์โค๊ดที่ติดไว้ที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทำให้นักเรียนสามารถรู้จักชื่อและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ………. สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก ศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์www.rspg.or.th มาร่วมกันทำให้ทุกสถานศึกษา ทุกสังกัด เป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ.

14 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: