Home > Uncategorized > รวบรวมข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐานวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

รวบรวมข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐานวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

December 19, 2017

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

1024783.jpg

นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดทำโมเดล MSC โดยมีรายละเอียดโมเดล ดังนี้ M=Management คือการบริหารจัดการที่ดี S=Scout คือ การสร้างคนดีมีวินัยด้วยกระบวนการลูกเสือ C=Classroom คือ การใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้ยังได้เน้นให้คณะรอง และศึกษานิเทศก์ ตลอดจนถึงผู้บริหารสถานศึกษา ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ในเรื่อง อนุบาลพร้อมสมวัย ใส่ใจการอ่าน เขียน และคิด ภาษาอังกฤษสื่อสารดี มีคุณธรรมนำชีวิต ยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีที่หลากหลาย สร้างรายได้จากการเรียนรู้สู่อาชีพ และการนำนโยบายของ สพฐ.ในปี 2561 ไปปรับการจัดการเรียนการสอนทั้ง 6 ด้าน ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ซึ่งในด้านที่สำคัญที่สุดสำหรับโรงเรียนคือ นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการจัดการเรียนการสอดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

1024501.JPG

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ โดยท่านสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ มีผู้สังเกตุการณ์จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธ๓.๑๕ ,คุณศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.๑๕ ,คุณมาคุ้น หมายสุข นิติกร ชำนาญการ ศธภ.๑๕ ณ หอประชุมใหม่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ++++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ /ข่าว+++++++++++

ศธจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

1024467.JPG

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ โดยท่านสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ มีผู้สังเกตุการณ์จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านภานุศร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธ๓.๑๕ ,คุณศณิชล เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.๑๕ ,คุณมาคุ้น หมายสุข นิติกร ชำนาญการ ศธภ.๑๕ ณ สนามสอบโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ++++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ /ข่าว+++++++++++

18 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: