Home > Uncategorized > สพป.สมุทรสาคร : การประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

สพป.สมุทรสาคร : การประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

December 20, 2017

1024849.JPG

นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.กัลยา มาลัย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 โรงเรียน โดยมีนายเทพประสิทธิ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมหาชัย ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อให้คุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และช่วยกันเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้กับนักเรียน ร่วมกันน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

19 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: