Home > Uncategorized > สพป.กระบี่ เข้าประเมินโครงการมาร์ชชิ่งความดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนวัดเขาต่อ เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป

สพป.กระบี่ เข้าประเมินโครงการมาร์ชชิ่งความดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนวัดเขาต่อ เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป

December 26, 2017

1027221.jpg

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนวัดเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นางอมรา ตรีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ พร้อมนางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เข้าประเมินโครงการมาร์ชชิ่งความดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนวัดเขาต่อ เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดสงขลาต่อไป

นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การประกวดมาร์ชชิ่งความดี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งโรงเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัยพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ผ่านการแปรแถวประกอบดนตรี การเรียนรู้เป็นกลุ่ม และระบบความดีในสถานศึกษา ในรูปแบบที่สนุกสนาน น่าสนใจ เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ในส่วนของจังหวัดกระบี่ มีสมัครเข้าร่วมประกวด 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเขาต่อ และโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน โดยจะเข้าประเมินในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 หากผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 โรง จะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดสงขลาต่อไป

สำหรับโรงเรียนวัดเขาต่อเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดกลาง ตั้งอยู่ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีนักเรียนจำนวน 171 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน มีนายบุญยืน เปียตี้ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรมเด่นของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนดีประจำตำบล และจัดทำโครงการ “นักเรียนโรงเรียนวัดเขาต่อ จบ ป.6 ตกน้ำไม่ตาย” ด้วยการสร้างสระว่ายน้ำให้กับนักเรียนได้เรียน และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกที่สร้างสระว่ายน้ำให้กับนักเรียน

ข่าว/ภาพ…พัชรี ชอบงาม

25 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: