Home > Uncategorized > นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒

นายกำพล กระมล ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒

January 3, 2018

1029848.jpg

ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2502

คู่สมรสชื่อ นางดารา กระมล

ที่อยู่ปัจจุบัน 369 หมู่ 8 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติการศึกษา

2509-2512 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.บ้านประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

2513-2515 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ร.ร.ประโคนชัย (ประถมปลาย)

2516-2518 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม

2519-2520 จบชั้น ป.กศ. วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

2525-2526 ปริญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มศว.มหาสารคาม

2529-2531 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มศว.ประสานมิตร

2550-2551 ป.บัณฑิต ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ ประวัติการรับราชการ

1 พ.ค.2522 บรรจุตำแหน่งครู 1 ร.ร.บ้านหนองม่วง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

23 มี.ค.2532 ศึกษานิเทศก์ 4 กิ่งอำเภอพลับพลาชัย สปจ.บุรีรัมย์

12 มิ.ย.2534 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ.ห้วยราช สปจ.บุรีรัมย์

21 ก.ค.2539 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพลับพลาชัย สปจ.บุรีรัมย์

23 ก.ย.2540 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย สปจ.บุรีรัมย์

16 มี.ค.2544 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพลับพลาชัย

13 พ.ค.2545 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย

20 ธ.ค.2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพท.บร.2

1 มิ.ย.2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

22 พ.ย.2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศธ

หลักสูตร การอบรมผู้ช่วยหัวหน้ากรประถมศึกษาอำเภอ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ

หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ศธ

หลักสูตร พัฒนาหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปช.

หลักสูตร ผู้ดำเนินการทางวินัย ก.ค.ศ

หลักสูตร การอบรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.

หลักสูตร การอบรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.

หลักสูตร ลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงระดับผู้นำ (ATC ผู้นำ)

03 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: