Home > Uncategorized > มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

January 9, 2018

1031904.jpg

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณาจารย์ จำนวน 20 คน ในโอกาสเดินทางมาประชุมครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 โรงเรียน เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการ “WU to School : สื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานชาติ โดยนำมาตรฐาน UKPSF (United Kingdom Professional Standards Framework) มาใช้สำหรับการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร รวมทั้งจัดตั้งสถาบันภาษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปในประเทศต่างๆ รวม 16 ประเทศ ทั้งยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กำหนดให้มี Exit Exam เพื่อประกันคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งหากสอบผ่านจะมีหนังสือรับรองคุณภาพบัณฑิตให้ด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรงทั้งประเทศด้วย Portfolio โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จำนวน 2,680 คน รวม 36 หลักสูตร เปิดรับสมัครรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ http://entry.wu.ac.th หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.wu.ac.th โทร 075-673101-05 ในวันและเวลาราชการ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=158533…

08 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: