Home > Uncategorized > แนะนำผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒

แนะนำผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒

January 10, 2018

1032042.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยสังเขปดังนี้

นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2501 ปัจจุบันอายุ 59 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมา สมรสกับนางอุษา โรจนพิพัฒน์พงศ์ รับราชการครูตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการโรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีธิดา 2 คน ได้แก่ น.ส.รัชฎาพร โรจนพิพัฒน์พงศ์ และด.ญ.สุปรียา โรจนพิพัฒน์พงศ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

ประวัติการรับราชการ บรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2524 ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้เจริญเติบโตในหน้าที่ราชการตามลำดับ คือ พ.ศ.2542 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี, พ.ศ.2547 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7, พ.ศ.2549 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จนกระทั่งปี พ.ศ.2560 สามารถสอบบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

ผลงานเด่นของนายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ได้แก่งานด้านการบริหารการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ โดย พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลคุรุสดุดี, พ.ศ.2556 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น และพ.ศ.2558 รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น

วิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการศึกษา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหาร การดำเนินงานในด้านการศึกษาที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมให้เป็น คนไทย 4.0 เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่สากล และมีศักยภาพในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความพอเพียง

มีนโยบาย ในการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ให้ความสำคัญกับผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล, กระทรวงศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และมีเป้าหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็น คนดี คนเก่ง มีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ภาพ-ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

08 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: