Home > Uncategorized > ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

January 14, 2018

1034068.jpg

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ พร้อมด้วย นายอุดม ภาสดา นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ นายประจักษ์ ทองเลิศ นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ นางสโรชินี โอชโร นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ ได้ตรวจประเมินโรงเรียนบ้านฮ่อง ขาดหนองตะเคียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวให้ต้อนรับ และมี พระอธิการสมพงษ์ เตชธัมโม เจ้าอาวาสวัดฮ่องขาดพัฒนาราม นายนพ พงศ์พลาดิสัย นายอำเภอเมือง นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายวีระชัย พรมชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน นางวันทา บุรกรณ์ นายก อบต.จาน ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ สำหรับโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๑ คน ข้าราชการครู ๗ คน โดยมี นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

12 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: