Home > Uncategorized > กิจกรรม “Check In นับถอยหลังพิชิต O-NET เมือง ๓”

กิจกรรม “Check In นับถอยหลังพิชิต O-NET เมือง ๓”

January 22, 2018

1038500.JPG

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดโครงการ กิจกรรม “Check In นับถอยหลังพิชิต O-NET เมือง 3” ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง 3 โดยกำหนดจุด Check In และพิธีเปิดเป็น 2 จุด จุดที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านโคกวัด ต.นาดี อ.เมือง จุดที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ ต.กาเกาะ อ.เมือง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET ป.6) ระดับเครือข่ายฯ สูงกว่าระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการย้ายที่เรียนเปลี่ยนหน้าครู เด็กรู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม อย่างมีความสุข มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนชั้น ป. 6 สังกัดเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมือง 3 จำนวน 350 คน ในส่วนวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือคณะครูที่คัดเลือกจากโรงเรียนในเครือข่ายฯ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารในเครือข่าย ฯ เมือง 3 และศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่ ร่วมพิธีเปิด

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

22 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: