Home > Uncategorized > สพฐ.ร่วมสพม.๓๒(บุรีรัมย์) ค้นหานักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์

สพฐ.ร่วมสพม.๓๒(บุรีรัมย์) ค้นหานักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์

January 25, 2018

1039964.JPG

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ (Roadshow) แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น 4 ภาค ภาคกลาง วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ วันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภาคใต้ วันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 190 คน ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 30 คน สาขาดนตรีไทย จำนวน 30 คน สาขาดนตรีสากล จำนวน 64 คน สาขานาฏศิลป์ จำนวน 39 คน สาขาขับร้องประสานเสียง จำนวน 27 คน นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการแก่ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เพราะมีความเชื่อว่าศิลปะทุกแขนงเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องจรรโลงใจให้ผู้คนมีความสุข โดยโครงการดังกล่าวมีกระบวนการดำเนินงานประกอบด้วยการค้นหา คัดกรอง พัฒนา และส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา อาทิ คุณครูสังคม ทองมี ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ดร.หฤทัย นัยโมกข์ ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ คณะวิทยากรจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนดนตรีสาธุการ เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาทักษะ รวมทั้งพิจารณาเฟ้นหานักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละสาขาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะในโอกาสต่อไป

นายรณชัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในทุกภูมิภาคได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับเด็ก ผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งครูผู้สอน และโรงเรียนจะได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนเด็ก ผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างถูกต้องต่อไป

24 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: