Home > Uncategorized > สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์อัตนัย ภาษาไทยสู่มาตรฐาน

สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลยุทธ์อัตนัย ภาษาไทยสู่มาตรฐาน

January 26, 2018

1040830.JPG

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “กลยุทธ์อัตนัย ภาษาไทยสู่มาตรฐาน” ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

สืบเนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัด ให้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการยกระดับไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดำเนินการยกระดับเป็นกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยกระดับการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการสอบรูปแบบอัตนัย เน้นพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก

ในการนี้ สพป.ชุมพร เขต 1 เห็นความสำคัญและตระหนักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จึงเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ครู ในสังกัด ให้สามารถนำแนวทางการสอบรูปแบบอัตนัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณครูกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สนใจ ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้แก่ นางพรรณี จันทร์ณรงค์ ข้าราชการบำนาญ อดีตครู ร.ร.วัดปากด่าน ดำเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสูบ ผ่านกระบวนการ PLC

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: