Home > Uncategorized > สพม.๓๔ สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สพม.๓๔ สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

January 27, 2018

1041618.jpg

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Internation Junior Science Olympiad: 15 th IJSO) และการสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (The Twelfth Internation Earth Science Olympiad: 12 th IESO) ให้แก่นักเรียน จำนวน 159 คน ณ สนามสอบโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Internation Junior Science Olympiad: 15 th IJSO) ดำเนินการสอบวิชาคณิศาสตร์ เวลา 08.30 น. – 10.00 น. วิชาฟิสิกส์ เวลา 10.01 – 11.40 น. วิชาเคมี เวลา 13.00 น. – 14.30 น. วิชาชีววิทยา 14.40 น. – 16.10 น.

การสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (The Twelfth Internation Earth Science Olympiad: 12 th IESO) ดำเนินการสอบวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 07.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 159 คน มีเวทีแข่งขันทางวิชาการ 2 เวที 1.การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (The Fifteenth Internation Junior Science Olympiad: 15 th IJSO) 2. แข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (TheTwelfth Internation Earth Science Olympiad: 12 th IESO) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนแห่งประเทศไทยฯ โดยขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2544 และพ.ศ. 2552

พร้อมนี้ นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการสอบแข่งขันฯ ให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายวินัย บุญชุ่มใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู โรงเรียนหอพระ ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและสถานที่ในการสอบแข่งขันฯ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196889112…

27 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: