Home > Uncategorized > สระว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป.นศ.๒

สระว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป.นศ.๒

January 27, 2018

1041552.jpg

**26 มกราคม 2561 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดสระว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) โรงเรียนวัดมังคลาราม โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณในการสบทบทุนสร้างสระว่ายน้ำดังกล่าว

..**นางวันเพ็ญ ชูโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม กล่าวว่า เนื่องจากสภาพปัจจุบัน อำเภอพิปูนมีสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการล่อเหลียมในการตกน้ำ และสภาพลำคลองในปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะใช้เป็นที่เล่นหรือว่ายน้ำของเด็กนักเรียนหรือเยาวชนในเขตอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมกันหางบประมาณเพื่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กนักเรียนในอำเภอพิปูนและในอำเภอใกล้เคียงได้มาฝึกหัด โดยใช้งบประมาณกว่า 500,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและครูสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ฝึกหัดให้เด็กและครูรู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล ในการนี้โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้นักเรียนเอาชีวิตรอดจากน้ำจะเน้นความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ สามารถลอยตัวในน้ำได้ เคลื่อนที่ในน้ำได้ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยดีตลอดมา และเราจะร่วมนำพานักเรียนไปให้ถึงฝั่งเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไป

26 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: