Home > Uncategorized > สทศ.ติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมการสอบโอเน็ต สพป.น่าน เขต ๑

สทศ.ติดตามและตรวจเยี่ยมความพร้อมการสอบโอเน็ต สพป.น่าน เขต ๑

February 2, 2018

1044242.jpg

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวศราวดี โพธิ์สุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักทดสอบทางการศึกษาและคณะ จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้มาติดตามและตรวจเยี่่ยมความพร้อมในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมี นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยนายนิวัตน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับฯ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการ่ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกสังกัดเข้ารับการสอบ จำนวน 2,853 คน 28 สนามสอบ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 479 คน 18 สนามสอบ

02 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: