Home > Uncategorized > ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เปิดค่ายอ่านออกเขียนได้และตรวจเยี่ยม ร.ร.อนุบาลชนแดน

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เปิดค่ายอ่านออกเขียนได้และตรวจเยี่ยม ร.ร.อนุบาลชนแดน

February 15, 2018

1048858.jpg

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ณ ร.ร.อนุบาลชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายไพรวัลย์ พุทธารัตน์ ผอ.ร.ร.อนุบาลชนแดน พร้อมด้วยคณะ ผอ.ร.ร. และคณะครูร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ ตามโครงการสถานศึกษาปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละฐานการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ดังนี้ คือ ฐานที่ 1 การสะกดคำ ฐานที่ 2 การอ่านออกเสียงคำ ฐานที่ 3 การอ่านออกเสียงข้อความ ฐานที่ 4 การเข้าใจความหมายของคำ และ ฐานที่ 5 ความเข้าใจในการอ่าน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ร่วมสังเกตการณ์ในแต่ละฐานและทดลองการสอนในแต่ละฐานด้วย พบว่านักเรียนมีความสุข ร่าเริง สนุกสนาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน พร้อมกับได้รับความรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้ ต่อมาได้ตรวจเยี่ยม ร.ร.อนุบาลชนแดน ได้พบปะพูดคุยกับคณะครู และเยี่ยมห้องเรียนชั้นปฐมวัย เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู ตรวจเยี่ยมห้องเรียนของนักเรียน ชั้น ป.1 และชั้น ป.2 พร้อมทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ทำให้เห็นการพัฒนาการในการอ่านและการเขียนของนักเรียนในระดับหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ได้กำชับครูประจำชั้นให้ความสำคัญกับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นกรณีพิเศษ ได้ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน พบว่า สามารถใช้งานได้ปกติ ระบบสัญญาณมีความเสถียร สามารถใช้เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพ โรงเรียนมีอุปกรณ์ด้าน ICT เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ครบทุกห้องเรียน ครูทุกคนนำ ICT ไปใช้จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็ปไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1713713778674977&type=3

13 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: