Home > Uncategorized > สพป.ลพบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สพป.ลพบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๖๐

February 19, 2018

1051200.JPG

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 >> ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ตามคำสั่ง สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ 34/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับแก้ไขที่กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งยกเลิกและใช้แนวทางใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และพิจารณาผลงานระดับเงิน และผลงานระดับทองต่อไป >> โชติรส เทียนดี งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลพบุรี เขต 2/รายงาน

19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: