Home > Uncategorized > ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดค่ายวิชาการนักเรียน เพื่อเตรียมการทดสอบ NT กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดค่ายวิชาการนักเรียน เพื่อเตรียมการทดสอบ NT กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ

February 20, 2018

1051683.jpg

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง และโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๓ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะทดสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเสรี กาหลง นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูในกลุ่มครือข่ายฯ โดยมี นายไพบูลย์ บุตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) ในนามตัวแทนครอบครัวตำบลซำ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรณรงค์ หนองคู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ในนามผู้แทนของ นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ นายธนวัฒน์ ประจักจิต กำนันตำบลซำ นายหนูชิต รจนัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ในนามประธานกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ นางราชมสลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้/////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

20 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: