Home > Uncategorized > สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ซักซ้อมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ซักซ้อมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

February 26, 2018

1054107.jpg

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามโครงการการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถคือ ด้านภาษาไทย (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning) ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล ชี้นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับผู้เรียนรายบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ประธานสนามสอบ หรือผู้ที่รับผิดชอบการสอบทุกโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ รับ – ส่งข้อสอบ จำนวน ๑๘๐ คน ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็ปไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1727398340639854&type=3

26 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: