Home > Uncategorized > ชัยนาท รับการตรวจราชการกรณีปกติรอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ชัยนาท รับการตรวจราชการกรณีปกติรอบ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

February 27, 2018

1054422.JPG

วันที่ 26 ก.พ.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 2 หน่วยงานรับตรวจจังหวัดชัยนาท โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมสรุปผลข้อมูลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา สพป.ชัยนาท จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเนินถ่าน อ.เมืองชัยนาท โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในชั้นเรียนรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นำมาบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน พร้อมชมนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) อ.สรรพยา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ใช้หลักการทำทั้งโรงเรียน ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และกิจกรรมต้องทำอย่างต่อเนื่อง พร้อมชมการนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียนแต่ละชั้น (ป.1-ม.3) ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

26 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: