Home > Uncategorized > สพป.สร.๑ ขยายผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

สพป.สร.๑ ขยายผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

March 4, 2018

1055976.JPG

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องริมธาราสวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย ดร.กีรติ แสงตะวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ วัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) อย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ คือครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 294 คน ได้รับเกียรติ จาก ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นผู้มีผู้เชี่ยวชาญการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ร่วมให้ความรู้และขยายผล ทั้งนี้ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้พบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุม และทีมวิทยากรด้วย

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

03 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: