Home > Uncategorized > สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐)

สพป.ชุมพร เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐)

March 7, 2018

1056984.JPG

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) โดยมี นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

***การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด, เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน

114 คน และวิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

ประธาน ขอชื่นชม สพป.ชุมพร เขต 1 ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สุ่การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาอย่างแท้จริง>

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

06 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: