Home > Uncategorized > รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

March 8, 2018

สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)

1057542.jpg

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่สนามสอบ เพื่อตรวจเยี่ยม ติมตามการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 40 สนามสอบ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว โดย นางสาวคณิตฐา คำภาค นักประชาสัมพันธ์ / นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ประจำพักนอน

1057470.JPG

พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ผอ.ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เน้นด้านคุณธรรมนำวิชาการ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในรูปแบบประจำพักนอนในพื้นที่เขตบริการ และในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้แทนนายอำเภอเขื่องใน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี.

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ลงนามบันทึกข้อตกลง การปรับปรุงพัฒนาและให้บริการ การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

1057341.JPG

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างองค์กรของรัฐ ว่าด้วย การปรับปรุงพัฒนาและให้บริการ การเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามความต้องการของโรงเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย นายสุธา ภาคการ รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ ๕.๑ โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมและร่วมในพิธีลงนามด้วย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว

7 มีนาคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: