Archive

Archive for the ‘ข่าวการศึกษา’ Category

บุรีรัมย์ เขต ๓ สร้างความรู้ความเข้าใจ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

September 5, 2016 Leave a comment

893548.JPG

นางสมจิต สังขรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และและการจัดทำคู่มือประชาชน….

ปัจจุบันสภาวะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เปลี่ยนไปทำให้ค่านิยมการดำรงชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปลี่ยนไปตามสภาพบางครั้งไม่เป็นอันพึงประสงค์ และการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดทำโครงการ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และและการจัดทำคู่มือประชาชนและคู่มือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัย และนิติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ การอบรมโครงการ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และและการจัดทำคู่มือประชาชน และคู่มือส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย วินัย และนิติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

04 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะคุมเข้ม โปร่งใส การสอบ ผอ.สถานศึกษาอาชีวศึกษา

September 4, 2016 Leave a comment

1.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพาและ อ.นาทวี) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Banquet Hall 101 (บริเวณชั้นล่าง Hall 9)

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสอศ.ในครั้งนี้ สำหรับกลุ่มทั่วไป มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมด 431 คน มาเข้าสอบจำนวน 426 คน ขาดสอบ 5 คน (คิดเป็น 1.16%) โดยกำหนดการสอบภาค ก.เริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้า เป็นการสอบความรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และภาคบ่ายเป็นการสอบความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ทั้งนี้ สอศ.จะตรวจและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข. (สัมภาษณ์)ของทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ข.) วันที่ 18 กันยายน 2559 และประกาศขึ้นบัญชี วันที่่ 23 กันยายน 2559 โดยจะบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา และ อ.นาทวี) มีจำนวน 82 อัตรา จำแนกเป็นอัตราว่าง 44 อัตรา และแทนอัตราเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 38 อัตรา สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ โดยกำหนดให้บรรจุแต่งตั้งกลุ่มทั่วไปในสัดส่วน 20% ของตำแหน่งที่เปิดรับและกลุ่มประสบการณ์อีก 80% ของตำแหน่งที่เปิดรับ (คิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 4) โดยการบรรจุจะเรียกกลุ่มประสบการณ์ก่อน 4 คน และกลุ่มทั่วไป 1 คน ตามด้วยกลุ่มประสบการณ์ 4 คน สลับกันไปจนครบ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มประสบการณ์ จะใช้วิธีการประเมิน ภาค ก.จากผลการปฏิบัติงาน ประวัติการทำงานที่ผ่านมา เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมินที่กำหนด โดยไม่มีการสอบข้อเขียน กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 4 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพม.๑๗ เปิดกิจกรรม สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

September 4, 2016 Leave a comment

892800.JPG

นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ” “การสริมสร้างทักาะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดยมี นายวิลิศ สกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ความเป็นชาติไทย และมีสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มุ่งเน้นความรักชาติและประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

01 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ มอบเกียรติบัตรฯ กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

September 2, 2016 Leave a comment

892196.JPG

31 ส.ค.59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนทีส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ซึ่ง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านการแข่งขันทักษะวิชาการแก่นักเรียนทุกระดับช่วงชั้น เน้นกิจกรรมด้านการคิดและเขียน โดยตะดประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) และศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดหนองทราย เด็กหญิงนิราวรรณ ชาวบ้านกร่าง

2. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ เด็กหญิงนันทิยา ร่มแสง

3. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมแต่งกลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนิคมกระเสียวสร้างตนเอง 2 เด็กหญิงดวงหทัย ทับทิม

4. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ เด็กชายวายุ ผลวัชระ

5. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา เด็กหญิงพีรดา ใจดี

6. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” เด็กหญิงธนัทอร ศรีโมรา

7. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย เด็กชายนิพนธ์ เจริญกุล

8. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดท่าทอง เด็กชายไกรสร อิสสอาด

9. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดฉวาก เด็กหญิงฐิดาภา สร้อยสนธิ์

10. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก เด็กหญิงวริศรา สันวัง

11. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) เด็กหญิงวราพรรธน์ สิทธิเวชธนาศิริ

12. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านทัพหลวง เด็กหญิงเพ็ญฤดี กาญจนโกสุม

13. รางวัลที่ 1 การแข่งขันกิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดป่าสะแก เด็กหญิงธนัฐชา ช้ำชอง นอกจากนี้ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ยังมอบเกียรติบัตร ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเกียรติให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

1. กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

2. กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)

3. กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม

และโรงพยาบาลสามชุก ได้นำเกียรติบัตรจากกรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการ มอบให้โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเครือข่ายโรงเรียนฟันดี ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ภายใต้เครือข่ายสามชุกรวมใจเด็กไทยฟันดี ประจำศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านสระ และโรงเรียนสมเด็จพระวันรัต ประธานสหวิทยาเขตรับมอบแทน

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

September 2, 2016 Leave a comment

“สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” บุรีรัมย์ เขต ๓

892544.JPG

นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒”….

โครงการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” ฉลองครบรอบ ๑๒ ปี กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างผู้นำ จัดการแข่งขันเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เพื่อมุ่งเน้นปลูกฝังสร้างเยาวชน นักเรียน ให้มีความเป็นผู้นำ และเพื่อมุ่งให้เยาวชน นักเรียน มีความสุข สนุกสนาน และมีความสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” ขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค จำนวน ๒ ทีม

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสง่า ศรีราม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. – เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๒” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2559

892559.JPG

>วันที่ 31 ส.ค.2559 เวลา 09.30 น พล.ต. เอกรัตน์ ช้างแก้ว ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑา – นักเรียน ระดับอำเภอ ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยกำลัง นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเปิดในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบูกิต 6 โรงเรียน, โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาจวบ 5 โรงเรียน, โรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก 5 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 5 โรงเรียน นักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวนประมาณ 1,200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจากส่วนราชการต่างๆ และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 3 ตำบล (ตำบลจวบ,ตำบลบูกิต,ตำบลมะรือโบออก)

1 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอศ. ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ๒๓ แห่ง

September 1, 2016 Leave a comment

%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99.jpg

สำนักงานคณะงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานบันฯ จำนวน 23 แห่ง และผู้บริหารสถานศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 202 แห่ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรีให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ระหว่าง วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ดร. อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น 23 แห่ง โดยมีสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 202 แห่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติ เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความสามารถในการแข่งขันนของประเทศ โดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการประสานประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศให้เกิดคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สถาบันอาชีวศึกษา จะต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากร และผู้เรียนทั้งระยะกลาง และระยะยาว โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้สามารถผลักดันการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ (S-curve) ได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 คือ First s-curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิตโดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น และระยะกลาง และ 2.New S-curve ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นเป็นกลไกที่สำคัญในการแข่งขันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้ ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การวางแผนงานด้านบุคลากรเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “สถาบันอาชีวศึกษาต้องมีความต่างจากวิทยาลัย” ผู้บริหารต้องมีการคาดการณ์ความต้องการความต้องการกำลังคน มีความพร้อมที่จะจะรองรับการเปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่น ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม จากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะด้านสังคม และวัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำ ผู้สร้าง หรือผู้ผลิต มีการสื่อสารที่ดี และการประสานความร่วมมือ ที่มีความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ สอศ. ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษจาก นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ “การบริหารงานสถานศึกษาในรูปแบบเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษา” และ ศาตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช บรรยายพิเศษในเรื่อง “การพัฒนาผู้เรียนฯ สู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 “

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ . 22 ส.ค.2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

August 31, 2016 Leave a comment

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเยี่ยมชมนิทรรศการ บูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน นิทรรศการด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ครูภูมิปัญญาไทย ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมให้บริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล เช่น กิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้น Fix It Center บริการนวดสปา เสริมสวย และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา