สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ซักซ้อมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

February 26, 2018 Leave a comment

1054107.jpg

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามโครงการการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถคือ ด้านภาษาไทย (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning) ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล ชี้นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับผู้เรียนรายบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่ และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ประธานสนามสอบ หรือผู้ที่รับผิดชอบการสอบทุกโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ รับ – ส่งข้อสอบ จำนวน ๑๘๐ คน ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็ปไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1727398340639854&type=3

26 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

รวมข่าว สพฐ. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

February 25, 2018 Leave a comment

เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ

1053454.JPG

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการเปิดโครงการ เดิน – วิ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเพทยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 72 คน ได้ออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเพทยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความรักความสามัคคีในองค์กร โดยใช้เส้นทางการ เดิน – วิ่ง จากสำนักงานเขต ไปตามถนนสายขุนลุมประพาส ผ่านอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสิงหนาทราชา ไปตามถนนสายทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู และลงมาตามบันได จากวัดพระธาตุดอยกองมู มุ่งสู่สำนักงานเขตฯ ระยะทาง 3 กิโลเมตร

โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป.ยโสธร เขต 2 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จาก บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด

1053421.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป.ยโสธร เขต 2 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จาก บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีผู้ใหญ่ใจดี คือ คุณ กิจธิพัฒน์ ทัศวิล Managing director คุณจิรพงศ์ สำราญบำรุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณศักรินทร์ สุขจิต คุณศาสดาวุฒิ เธียรอุทัย คุณภูมิณรงค์ ภูดิศชินภัทร คุณสุรชัย ภักดิ์วิไลเกียรติ คุณสุกัญญาภัค แซ่เตีย คุณธิดาวรรณ สมหวังสมบัติ บริษัท อีเมค จำกัด บริษัท เอ็นวาย เรสซิเดนซ์ จำกัด ได้มาติดตั้งวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน และคุณประภัทดิ์ อุ่นประดิษฐ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ทุน โดยจะส่งให้เรียนจนจบระดับปริญญาตรี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา มารับมอบในครั้งนี้

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิด งาน Open House รร.อนุบาลพิษณุโลก

1053742.JPG

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดว่า เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งด้านผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ทางด้านการจัดการศึกษาที่สนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งของสถานศึกษา ตลอดจนกิจกรรมที่จัดยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทุกระดับได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนของทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้ผู้เรียน โดยเวลา 08.30 น. เป็นพิธีการเปิดค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย และเวลา 09.30 น. เป็นพิธีเปิดบ้านวิชาการ Open House เด็กประถมศึกษา.

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1ภาพ/ข่าว

24 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ณPleasure Ballroom ชั้น ๒ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

February 23, 2018 Leave a comment

1053521.JPG

***วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ณ Pleasure Ballroom ชั้น 2 โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการประกวดหนังสือดีเด่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือ ให้ผลิตงานที่ประณีต มีคุณค่า และมีสารประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้อ่านรู้จักเลือกหาหนังสือที่มีคุณค่ามีสารประโยชน์ และมีความเหมาะสมมาอ่าน เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมด้วยกระตุ้นนิสัยรักการอ่านของคนไทย นางสุกัญญา งามบรรจง กล่าวว่า โครงการประกวดหนังสือดีเด่น ได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2515 โดยเป็นโครงการที่ได้มอบหมายให้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ เป็นผู้ดำเนินการในช่วงระยะแรกเพื่อร่วมฉลองปีหนังสือสากลตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก ข้อหนึ่งคือ “รัฐบาลและองค์กรอาชีพที่เกี่ยวข้องอาจร่วมกันจัดหารางวัลพิเศษ เช่น รางวัลทางวรรณกรรม รางวัลเรียงความของนักเรียน รางวัลการออกแสตมป์ รางวัลหนังสือราคาถูก เป็นต้น” ต่อมาปี พ.ศ. 2516 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ โดยมีศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการประกวดหนังสือดีเด่นตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึง พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการใหม่ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่ง สพฐ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหนังสือ และการอ่านว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความคิด สติปัญญา ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มทุกวัย อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับรางวัลหนังสือดีเด่นเป็นที่ยอมรับในสังคมการอ่านด้วยดี อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผลิตหนังสือที่มีคุณภาพ และสารประโยชน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 สำหรับปีนี้ มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 338 เรื่อง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงาม โดยผลการพิจารณาตัดสินรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 มีหนังสือได้รับรางวัล 52 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง รางวัลชมเชย 41 เรื่อง ดังต่อไปนี้ รางวัลดีเด่น ได้แก่ หนังสือสารคดี เรื่อง นนทบุรีศรีมหานคร โดย พิศาล บุญผูก สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / หนังสือนวนิยาย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล / หนังสือกวีนิพนธ์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล / หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร แพรวสำนักพิมพ์ / หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี เรื่อง นกป่ากับปู่ต้นไม้ โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ และสุดไผท เมืองไทย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด / หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 2. ประเภทสารคดี เรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง โดย สุทธิลักษณ์ น้อยหร่าย อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด / หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล 2. ประเภทสารคดี เรื่อง วิถีแห่งไทย… สายธารแห่งปัญญา โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 3. ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง รวมบทร้อยกรอง ร้อยกลอน โดย ชวิน พงษ์ผจญ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต / หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ แพรวสำนักพิมพ์ 2. การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก เรื่อง ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: สิงคโปร์ โดย ป๋าสนิท และกฤษดา พึงปิติพรชัย บริษัท นานมีบุ๊คส์จำกัด / หนังสือสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป เรื่อง สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN I (1851 – 1911) โดย หม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด 2. ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind โดย ธัมม์ ศิริพรมรินทร์ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด รางวัลชมเชย สำหรับ หนังสือสารคดี มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ โดย สมโชติ อ๋องสกุล ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา โดย ศักดิ์ชัย สายสิงห์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ 3. เรย์นัลโด อิเลโต้ : มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม โดย ทวีศักดิ์ เผือกสม สำนักพิมพ์สมมติ / หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. กรงกรรม โดย จุฬามณี บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด 2. กระหนกนที โดย ยุวดี มณีกุล สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม 3. ม่านชีวิต โดย ธนายุทธ ลีห์ขจร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด / หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ใจธรรมชาติ โดย ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล หจก. ไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝัน 2. แนบเกล้าเนากาล รวมบทร้อยกรอง โดย ชวิน พงษ์ผจญ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต 3. ระหว่างทางกลับบ้าน โดย อังคาร จันทาทิพย์ ผจญภัยสำนักพิมพ์ / หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1. นักแสดงสด โดย สาคร พูลสุข แพรวสำนักพิมพ์ 2. เสน่หานุสรณ์ โดย เงาจันทร์ แพรวสำนักพิมพ์ / หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. คนนี้คือใคร โดย สุมาลี นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2. ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง โดย มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด 3. ลูกฉันหายไปไหน โดย ธารินี เหลืองอารีพร บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด / หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. ป่าต้องห้าม โดย พรชัย แสนยะมูล สำนักพิมพ์เบสต์โฟร์คิดส์ 2. ผ่อผนัง ฟังนิทาน โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย 3. เรารักในหลวง โดย กองบรรณาธิการแพรวเพื่อนเด็ก สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก 2. ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. ความลับของแมว โดย ณิชา พีชวณิชย์ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด 2. ติ๊ด ติ๊ด…สนุกคิดบ้านสวน โดย รัตนา คชนาท บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด 3. อมตะผีรอบโลก โดย ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด / หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ, ดอกไม้ และอื่น ๆ โดย ปะการัง สำนักพิมพ์เช้าวันอาทิตย์ 2. บึงน้ำแห้ง โดย โชติ ศรีสุวรรณ สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ 3. อัศวินอุตุกับปีศาจทั้งแปด โดย ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร สำนักพิมพ์ภูตะวัน 2. ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง คือ 1. เทใจให้สเปน Spain’s Great Time โดย วันฉัตร ชินสุวาเทย์ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด 2. สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่น โดย หมอจริง สปริงบุ๊กส์ 3. How deep is your dream โดย สุดารัตน์ เทียรจักร์ สำนักพิมพ์บันบุ๊คส์ 3. ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง คือ 1. ดินแต้มดาว โดย อนุวัฒน์ แก้วลอย โรงนาบ้านไร่ 2. รวมบทกวี “เก็จแก้วกรองกานท์” โดย สุปาณี พัดทอง บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด 3. เรืองแสงแห่งหัวใจ โดย นิวรรฒก์ ทองจำปา บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด / หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง คือ 1. กระบี่หยามยุทธภพ โดย หมู นินจา (สุชาติ พรหมรุ่งโรจน์) บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด 2. พระเจ้า 500 ชาติ โดย โอม รัชเวทย์และคณะ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด 3. หมาจ๋า Therapy หมาจ๋ารักษาใจ โดย ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด 2. ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ 1. ท่องแดนไดโนเสาร์ ตอน แผ่นดินเปลี่ยนแปลง โดย จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์ และอำพวรรณ ทิวไผ่งาม บริษัท สำนักพิมพ์ เวิลด์คิดส์ จำกัด 2. มอนสเตอร์ในเงามืด โดย มนต์ชัย และ สิริน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 3. เมฆของพระราชา โดย กองบรรณาธิการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด / หนังสือสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง คือ 1. ปฐมบทแห่ง สยาม – ไทย ณ ห้วงกาล ถวายคารวาลัย Siam-Thai Between Time : The Genesis Homage to a Beloved Monarch โดย ณัฐสุดา จันทระ บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด 2. วิถีแห่งไทย… สายธารแห่งปัญญา โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 3. สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม โดย วงเดือน นาราสัจจ์ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 2. ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ 1. ครอบครัวสุขสันต์ สงกรานต์สุขใจ โดย ภัทรวลี นิ่มนวล บริษัท สำนักพิมพ์โลกหนังสือ จำกัด 2. จุ๊ จุ๊… เงียบหน่อยนะจ๊ะ โดย รัตนา คชนาท สำนักพิมพ์ HELLO KIDS 3. พระมหาชนก วิริยะบารมี โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ สำนักพิมพ์ทองเกษม อนึ่ง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย

February 23, 2018 Leave a comment

1053148.JPG

ที่โดมเอนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้พระราชทานแก่สถานศึกษาและนักเรียน ที่ได้รับอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือและภาคกลางระหว่างเดือนก.ค.ถึงเดือน ก.ย.2560 จำนวน 60 ล้านบาท โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการ ในครั้งนี้ได้พระราชทานให้โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) โดยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมในพิธี

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการควบคุมดูแลการใช้ โต๊ะและเก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่ดีและให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และใช้งานได้อย่างยาวนานและคุ้มค่าและทุกๆ 3 เดือนให้สถานศึกษารายงานสภาพและผลการใช้โต๊ะและเก้าอี้พระราชทานต่อหน่วยงานต้นสังกัด(คลิกชมภาพเพิ่มเติม) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1294536553980328.1073743424.10…

22 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพฐ. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

February 22, 2018 Leave a comment

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ.

1052358.jpeg

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำโดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียนและรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน พร้อมทั้งบุคลากรของ สพป.สิงห์บุรี ติดตามชมผ่านทาง ช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้ 1. สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV ช่อง 14 2. ผ่านทาง ยูทรู http://www.youture.com/obectvonline 3. ผ่าน http://www.obectv.tv

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายของสพฐ.ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการสร้างโรงเรียนคุณธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 1

1051279.JPG

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติร่วมการประชุม ขับเคลื่อนนโยบาย “สร้างโรงเรียนคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สร้างวิถีรักการทำงาน สืบสานความมั่นคงต่อสถาบัน สร้างสรรค์นิยมไทย” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่โรงเรียนคุณธรรม” โดยเลขาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการ “วงล้อเด็กดี พร้อมได้มอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,700 คน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ

1052522.JPG

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมการประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดย ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 /รูปแบบการตรวจราชการ กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจ การรายงานผลการตรวจ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงาน กศน. /สำนักงานอาชีวศึกษา จาก 5 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 17 ประกอบด้วย ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขชต 1:ภาพ/ข่าว

21 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดค่ายวิชาการนักเรียน เพื่อเตรียมการทดสอบ NT กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ

February 20, 2018 Leave a comment

1051683.jpg

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง และโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๓ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะทดสอบในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลซำ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเสรี กาหลง นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูในกลุ่มครือข่ายฯ โดยมี นายไพบูลย์ บุตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) ในนามตัวแทนครอบครัวตำบลซำ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลซำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรณรงค์ หนองคู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ในนามผู้แทนของ นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ นายธนวัฒน์ ประจักจิต กำนันตำบลซำ นายหนูชิต รจนัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ในนามประธานกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ นางวันดี พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ นางราชมสลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้/////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

20 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๖๐

February 19, 2018 Leave a comment

1051200.JPG

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 >> ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ตามคำสั่ง สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่ 34/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับแก้ไขที่กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งยกเลิกและใช้แนวทางใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และพิจารณาผลงานระดับเงิน และผลงานระดับทองต่อไป >> โชติรส เทียนดี งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลพบุรี เขต 2/รายงาน

19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ